Disclaimer:

E.T.I.B. M. van Zoelen B.V. gevestigd te Utrecht.

 

Gebruiksovereenkomst (Dutch)

Algemeen

Deze website is samengesteld door het geregistreeerde bedrijf "M. van Zoelen", statutair gevestigd te Utrecht, en geregistreerd onder nummer Kamer van Koophandel: 30116431, te Utrecht (hierna: 'M. van Zoelen').

Onder de naam "M. van Zoelen" vallen en worden gelijk gesteld aan: "E.T.I.B. M. van Zoelen", "E.T.I.B. M. van Zoelen B.V.", "Elektro Technisch Installatie Buro M. van Zoelen", "Elektro Technisch Installatie Buro M. van Zoelen B.V.", M. van Zoelen bedrijfs Site: WWW.mvanzoelen.nl, mvzoele1.websites.xs4all.nl, wh-shelll.xs4all.nl, www.xs4all.nl/~mvzoelen/, mvanzoelen.xs4all.nl, alsmede het volledige e-mail domein mvanzoelen.nl en ieder subdomein daaraan gekoppeld.

Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') zorgvuldig door alvorens de M. van Zoelen-websites te gebruiken. Door een M. van Zoelen-website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met een of meerdere Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van ťťn of meerdere M. van Zoelen-website(s).

M. van Zoelen stelt de voorwaarden uitsluitend op deze website beschikbaar.

Toegestane gebruik

U dient zich als gebruiker van een M. van Zoelen-website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan: (a) inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van M. van Zoelen en/of derden; (b) het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen; (c) het verspreiden en downloaden van wettelijk verboden materiaal; (d) ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website. Het is u slechts toegestaan om ťťn kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van M. van Zoelen, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiŽren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is u slechts toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar een website van M. van Zoelen, waarbij de website binnen de kaders van M. van Zoelen verschijnt) aan te brengen, indien M. van Zoelen daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan M van zoelen

Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt M. van Zoelen zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot haar website(s) berusten uitsluitend bij M. van Zoelen en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met haar website(s) en M. van Zoelen in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van M. van Zoelen.

Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van M. van Zoelen en/of haar leveranciers, behoudt M. van Zoelen zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

M. van Zoelen is niet aansprakelijk voor de inhoud van haar website(s), noch van websites die op enigerlei wijze met de website van M. van Zoelen zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). M. van Zoelen is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website(s) beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. M. van Zoelen is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de websites van M. van Zoelen worden aangeboden.

M. van Zoelen is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar website(s), daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van M. van Zoelen .

M. van Zoelen garandeert niet dat de op haar website(s) aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. M. van Zoelen garandeert ook niet dat de op haar website(s) aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. M. van Zoelen garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de verkopende makelaar). M. van Zoelen is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan M. van Zoelen .

U vrijwaart M. van Zoelen voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van haar website(s).

Privacy Policy en Cookie Policy

Onze Cookie Policy en Privacy Policy zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via andere websites worden verzameld en verwerkt.

Ongevraagd toegestuurde informatie

In geval u ongevraagd ideeŽn en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of andere informatie (de "Materialen") op deze website plaatst of deze toestuurt aan M. van Zoelen via e-mail of anderszins, zal M. van Zoelen gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiŽren en/of commercieel in de ruimste zin te exploiteren, zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn en M. van Zoelen zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden. U vrijwaart M. van Zoelen hierbij terzake van alle schade en kosten die M. van Zoelen lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) (eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Nietigheid

Is of worden deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Overige

M. van Zoelen behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

De Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen M. van Zoelen en derden naar aanleiding van de Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

verdere Voorwaarden voor het gebruik van de website: www.mvanzoelen.nl

M. van Zoelen heeft al het mogelijke gedaan om te waarborgen dat de informatie die via "M. van Zoelen" website(s) worden verschaft nauwkeurig is op het moment dat deze in de website wordt opgenomen. Er kunnen zich echter onopzettelijke en toevallige fouten voordoen waarvoor M. van Zoelen zijn verontschuldigingen aanbiedt. M. van Zoelen geeft geen bevestiging of garanties ten aanzien van de informatie die via deze site wordt verschaft en behoudt zich het recht voor om - zonder kennisgeving - op elk gewenst moment veranderingen en correcties aan te brengen. M. van Zoelen is niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies in de website www.mvanzoelen.nl. Alleen de bezoeker is verantwoordelijk voor beslissingen gebaseerd op de informatie opgenomen in de website www.mvanzoelen.nl. M. van Zoelen is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere, bijkomende of gevolg schade, of enigerlei schade:

- van welke aard en ten gevolge van welke oorzaak dan ook - ten gevolge van het gebruik van de informatie die - hetzij direct hetzij indirect - via de website www.mvanzoelen.nl wordt verkregen.

Zonder schriftelijke toestemming van M. van Zoelen mag niets van "M. van Zoelen" website(s) worden gekopieeerd.

Intellectueel eigendom

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van M. van Zoelen .

International:

User agreement

(English)

M. van Zoelen (also referred to as M. van Zoelen at Utrecht) websites include: M. van Zoelen Corporate Site (WWW.mvanzoelen.nl), M. van Zoelen Ftp site (ftp://www.mvanzoelen.nl); James bij Xs4all (James.xs4all.nl); M. van Zoelen Webcam (http://www.xs4all.nl/~pcarton/ and http://www.mvanzoelen.nl/Kabcam/kabcam.html); Webcam Pictures from: M. van Zoelen - Utrecht (http://home.wanadoo.nl/annasels/); and any sub-domains thereof.

Please read these user conditions (hereafter to be called: 'Conditions') carefully before using a M. van Zoelen websites. In using a M. van Zoelen website, you indicate that you are acquainted with and accept the Conditions. If you do not agree with one or more of the Conditions, you should not make use of a M. van Zoelen website.

General Remarks

This website has been created by the public company M. van Zoelen NV, with registered offices in Nieuwegein, Chamber of Commerce number: 30153945, Utrecht (hereafter to be called: "M. van Zoelen").

Permissible use

As user of a M. van Zoelen website, you should act and behave in every way as is expected from a responsible and careful internet user. You are not permitted to use the (contents of the) website for actions or behaviour that are contradictory to the law, public order and decency. In particular, the following actions and/or behaviour are not permitted: (a) infringement upon or other actions that breach the intellectual property rights of M. van Zoelen and/or third parties; (b) the making of damaging, incorrect or misleading remarks; (c) the distribution of legally prohibited material; (d) the evasion of or removal of the security of (parts of) the website. You are only permitted to download one copy of the material made available on a website for personal, non-commercial use. You are not permitted without prior written permission from M. van Zoelen to copy, modify, distribute or disperse, to "reverse engineer", decompile or in another manner to use and/or exploit the material made available. You are only permitted to introduce a hyperlink (a technical command that refers to a website of M. van Zoelen, in which the website appears in the context of a M. van Zoelen website), if M. van Zoelen has given prior written permission for this. Requests for making a hyperlink can be addressed to info@mvanzoelen.nl.

If you do not adhere to the above permissible use, M. van Zoelen reserves the right to claim compensation from you for the damage resulting from this non-permitted use.

Intellectual property rights

All intellectual property rights related to its website(s) are held exclusively by M. van Zoelen and/or its suppliers. Among what is understood by intellectual property rights is all patents, brand rights, trade name rights, databank rights, model rights, domain name and other intellectual property rights in the Netherlands or elsewhere that are related to its website(s) and M. van Zoelen in general, including knowhow and trade secrets. You are not permitted to modify or remove any brand or recognition symbols in the material, and/or any indications regarding copyrights, trade names or other intellectual property rights, nor to modify the material in question or any parts of it, nor to copy it, nor to damage it in any way, nor to take unjustified advantage from the reputation of the intellectual property rights of M. van Zoelen.

In case of a breach of the intellectual property rights of M. van Zoelen and/or its suppliers, M. van Zoelen retains the right to claim compensation for any damage it may incur.

Liability and indemnification

M. van Zoelen is not liable for the content of the website, nor of that of websites that are connected in anyway to the a M. van Zoelen website, by means of hyper(text)s for example, or metatag(s). Nor is M. van Zoelen liable for any damage stemming from or in relation to the use or the inability of use of material that is available on its website or is received through cookies. M. van Zoelen is not liable for (the content of the) services and/or information from third parties that is offered in anyway through a website of M. van Zoelen.

Nor is M. van Zoelen liable for damage resulting from the use of elektronic means for communication with this website, including - but not limited to - damage as a result of non-delivery or delays in the delivery of elektronic messages, interception or manipulation of elektronic messages by third parties or by programs/equipment used for elektronic communication and transmitting viruses. The above-given limitations of liability lapse if the damage is intentional or the result of gross negligence.

M. van Zoelen does not guarantee that any of the information provided on its website(s) is up-to-date, complete and/or accurate. Nor does M. van Zoelen guarantee that any of the information provided on its website(s) is without errors, deficiencies and/or viruses. Nor does M. van Zoelen guarantee that such errors and/or deficiencies on its website(s) will be repaired or that the viruses will be removed.

In case of doubt about the accuracy of the information or if inaccuracies are found, we advise you to make contact with the source of the information in question (usually the selling estate agent). M. van Zoelen is not responsible either for any damage stemming directly or indirectly from the use of information gained from M. van Zoelen.

You indemnify M. van Zoelen from any damages resulting from claims of third parties concerning infringement or non-observation of the Conditions, or from claims that otherwise are related to or stem from your use of its website(s).

Privacy Policy and Cookie Policy

Our Cookie Policy and Privacy Policy do not apply to personal information that you gather and process from or through other websites.

Unsolicited information

If you place on the website or send to M. van Zoelen by e-mail or other means unsolicited ideas and/or materials, including, but not limited to, texts, images, sounds, software or other information ("Materials"), M. van Zoelen will have the right to use, copy and/or exploit commercially in the broadest sense these materials, without being charged any fees, and M. van Zoelen will not be required to observe any secrecy regarding the Materials in question. You hereby indemnify M. van Zoelen from any damages and costs that M. van Zoelen may suffer or incur related to claims of third parties that the use and/or exploitation of the Materials is an infringement on (intellectual) (property) rights of third parties or is otherwise unlawful towards a third party.

Nullity

If these Conditions are or become partially nullified, parties remain bound to the remaining sections. Parties shall replace the nullified sections with provisions that are valid and for which the legal consequences, in keeping with the content and scope of these Conditions, coincide in as much as possible with that of the nullified section.

Other stipulations

M. van Zoelen retains the right to adapt or modify the Conditions unilaterally.

The Conditions come under Dutch law. All disputes between M. van Zoelen and third parties stemming from the Conditions shall be brought before the competent court in Utrecht.

Disclaimer

The following legal disclamer shall be effective on any of the above listed sites and any other sites so defined as owned, operated, created, stored, modified, and/or administered by M. van Zoelen / M. van Zoelen.

Disclaimer

M. van Zoelen makes no representations about the suitability of this information for any purpose and makes no commitment to update the information. THIS INFORMATION IS PROVIDED "AS IS" AND M. van Zoelen DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. M. van Zoelen may make changes in the products and/or the programs offered at any time without notice. Any responses from viewers of the information shall be deemed non-confidential and M. van Zoelen shall be free to copy, use and distribute any information or ideas contained in such responses.

IN NO EVENT SHALL M. van Zoelen BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING LOSS OF PROFITS OR DATA, WHETHER IN AN ACTION IN CONTRACT OR TORT, IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS INFORMATION, EVEN IF M. van Zoelen HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Copyrights

All original materials contained in this site are the copyrighted property of M. van Zoelen. "M. van Zoelen Inc." and all titles, characters, names, graphics and derived logos are trademarks of M. van Zoelen. To reproduce, republish, upload, post, transmit, modify, distribute or publicly perform or display material from this site, you must first obtain written permission from M. van Zoelen. You may view and download material from this site for your personal, non-commercial home use only.

Manufacturers grant permission to use, copy and distribute documents and graphics provided that both the copyright notice and permission notice appear in all copies. Therefore all titles, products, names, graphics and logos of any manufacturer are to be considered trademarks of that manufacturer and are used here solely for the purpose of promoting that manufacturer. All rights are reserved.

This Site does not promote or endorse pirated material in any way. This site is for informational purposes only. No one but yourself is the cause for any damages that may occur for any actions you take on this site. You must be aware of what is ahead and agree to every part of this disclamer to continue.